GİZLİLİK POLİTİKASI

Ailem Güvende uygulamasını seçtiğiniz için teşekkür ederiz!

 

Gizliliğiniz ve kişisel verilerinizin güvenliği bizim için çok önemlidir. Bu Gizlilik Politikası kişisel verilerinizin de içinde bulunduğu çeşitli bilgilerin toplanması, kullanımı ve açıklanmasıyla ilgili, şahsi kararlarınızı da kapsayan uygulamalarımızı açıklar.

 

Bu doğrultuda işbu metin (“Gizlilik Politikası”) , NEXXTPAGES YAZILIM ve DANIŞMANLIK A.Ş. (“Nexxtpages” “Ailem Güvende”, “biz," "bizim" ya da "bizi") olarak, Ailem Güvende uygulaması ve yürüttüğümüz diğer hizmetler ("uygulama," "hizmet")’in kullanımı ile bağlantılı olarak, Nexxtpages’e tarafınızca aktarılan; tarafınıza ve/veya ebeveyni ya da yasal vasisi olduğunuz çocuğunuza ait kişisel verileri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca “KVKK”) kapsamında, Veri Sorumlusu ve/veya Veri İşleyen sıfatıyla tarafımızca nasıl toplandığı, elde edildiği, kaydedildiği, depolandığı, muhafaza edildiği, değiştirildiği, yeniden düzenlendiği, aktarıldığı, saklandığı, toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, hangi amaçla işlenebileceği ve kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme ilişkin hususları (kısaca “Kişisel Verilerin İşlenmesi”) şeffaf bir şekilde açıklamayı ve tarafınızı aydınlatmayı amaçlamaktadır.

 

Uygulamanın tüm barındırma işlemleri, çalıştığımız üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar tarafından yapılmaktadır. Bu husus, işbu Gizlilik Politikası içinde tanımlandığı şekilde bize sağladığınız ya da sizden topladığımız verilerin (aşağıda tanımlandığı üzere herhangi bir Kişisel Bilgi de dâhil olmak üzere) üçüncü taraf servis sağlayıcılarında barındırılmaktadır. Bu üçüncü taraf servis sağlayıcılarının bulunduğu yere bakılmaksızın, (sunucuları dünya üzerinde herhangi bir yerde bulunabilir) verileriniz, birden fazla ülkede birden fazla sunucu üzerinde çoğaltılabilir. Uygulamayı kullanarak ve buna erişim sağlayarak, verilerinizin üçüncü taraf hizmet sağlayıcılara aktarılmasına onay vermektesiniz.

 

1. Giriş, Kişisel Veriler’in Toplanma Yöntemi ve İşlenme Amaçları, Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarım Amaçları

 

i) Giriş: Bu Gizlilik Politikası’nı sizin ve diğer kullanıcıların gizliliğinin bizim için önemli olması nedeniyle uygulamaktayız. Bu Gizlilik Politikası bizim çevrimiçi uygulamalarımızı ve size ait Kişisel Veriler’in uygulama ile bağlantılı olarak toplanması ve kullanımı ile ilgili uygulamaları ve yapabileceğiniz seçimleri açıklamaktadır. "Kişisel Veri ", hiçbir sınırlama olmaksızın ad ve soyadı, bir mobil telefon numarası, bir e-posta adresi, bir ev ya da diğer fiziksel adres ya da diğer irtibat bilgileri de dâhil olmak üzere tek başına ya da diğer bilgiler ile birlikte bir bireyi kişisel olarak tanımlamak için kullanılabilecek her türlü bilgi anlamına gelmektedir. "Kişisel Veriler’in İşlenmesi" ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

 

ii) Kişisel Veriler’in Toplanma Yöntemi ve İşlenme Amaçları: Kişisel Veriler; hukuka uygun ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir. Kişisel Veriler, sağladığımız hizmete ve ticari faaliyetlerimize bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ve/veya otomatik olmayan yöntemlerle; çağrı merkezi, internet sitesi, kısa mesaj, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, web sitelerimizi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü hizmetimizi kullanımınız sırasında sözlü, yazılı ya da elektronik olarak temin edilen ve/veya paylaştığınız kişisel verileriniz (ve/veya ebeveyni ya da vasisi olduğunuz çocuğunuzun kişisel verileri), web sitemizi kullanımınız sırasında kullanılan cookie’ler (çerezler) vasıtasıyla üretilen diğer verileriniz; hizmetlerimizden faydalanabilmeniz, sunduğumuz hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, kampanya ve promosyonların duyurumu, yeni hizmetlerin tanıtımı ve bilgilendirilmesi, bu kapsamda gerekli bilgilendirilmelerin yapılması ve sunduğumuz hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlar doğrultusunda KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde ilgili tüm mevzuata uygun olarak, tarafımızca;

 

 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesinin sağlanması,

 • Operasyonel faaliyetlerin yerine getirilmesi için yazılım hizmetlerinin ve diğer dış kaynak hizmetlerinin sağlanması,

 • Ticari faaliyetlerimizin mevzuata ve şirket politikalarımıza uygun olarak yerine getirilmesi için ilgili birimler tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi,

 • Tarafımızca sunulan hizmet, ürün ve projelerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi, ürün, hizmet ve projeler hakkında bilgi verilmesi,

 • Hizmet ve tekliflerin sunulması,

 • Her türlü promosyon ve kampanyalar hakkında bilgi verilmesi,

 • Her türlü pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülebilmesi,

 • Müşteri profillerinin belirlenebilmesi,

 • İstek, talep ve şikayetlerin cevaplanarak çözümlenmesinin sağlanması,

 • Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde tarafınıza destek hizmetinin sağlanması,

 • Pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapılabilmesi,

 • Nexxtpages ile iş ilişkisi içinde bulunan kişiler ile irtibat sağlanması,

 • Pazarlama, uyum yönetimi, satıcı/tedarikçi yönetimi,

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,

 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,

 • Çalışanların Veri Sahibi bilgilerine erişim yetkilerinin planlanması ve icrası,

 • Faturalandırma da dâhil, finans ve/veya muhasebe işlemlerinin takibi,

 • Hukuk işlerinin takibi,

 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması amacıyla işlenebilir.

 

iii) Kişisel Veriler’in Aktarılması ve Aktarım Amaçları: Kişisel Veriler; size sunduğumuz hizmetleri ifa edebilmek adına, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak; gizlilik sözleşmeleri ile veri güvenliği sağlanmak kaydı ile yasal sınırlara uygun olarak ilgili işlemin gereği ve amacı ölçüsünde, hizmet alınan/verilen iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, servis sağlayıcılarına, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde tarafımızdan;

 

 • Ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması,

 • Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, planlanması ve uygulanması,

 • Sunulan ürün, hizmet, kampanya, promosyon ve projelerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,

 • Sunulan ürün, hizmet, kampanya, promosyon ve projelerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,

 • İş ilişkisi içerisinde olunan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (tarafımızdan yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, tarafımıza ait konumların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.),

 • İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesi, temini ve benzeri amaçlarla Nexxtpages yetkililerine, iş ortaklarına, tedarikçilerine, hissedarlarına, kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

 •  

 • Yurtdışına Aktarım: Kanun’un 9. Maddesi uyarınca, Nexxtpages’in meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel verileriniz, Nexxtpages tarafından sunulan ürün, kampanya, promosyon ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Nexxtpages ve iş ortakları, tedarikçileri vs. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Nexxtpages’in, Nexxtpages ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Nexxtpages’e ait konumların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Nexxtpages’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Nexxtpages’in insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla, açık rızanız var ise ve ya açık rızanız olmamasına rağmen, Kanun’da düzenlenen hükümler çerçevesinde, yeterli korumaya sahip veya yeterli korumayı taahhüt eden Veri Sorumlusu’nun bulunduğu yabancı ülkelere aktarabilir.

 

2. Onay ve Değişiklik

 

i) Kişisel bilgi vermek ile ilgili yasal zorunluluğunuz bulunmamakla birlikte, iş bu belge ile bize kişisel bilgi vermeyi özgür iradenizin bir ürünü olarak teyit etmiş ve uygulama'yı kullanarak, bu Gizlilik Politikası koşullarına ve burada belirtilen amaçlar için Kişisel Bilgiler'i toplamamıza, işlememize ve paylaşmamıza onay vermiş olursunuz. Bu Gizlilik Politikası’nı kabul etmediğiniz takdirde, lütfen Uygulama'ya erişmeyiniz ya da başka şekilde bunu kullanmayınız.

 

ii) Zaman zaman yeni Hizmetler geliştirebilir veya ek Hizmetler sunabiliriz. Bu yeni veya ek Hizmetler’in getirilmesi, kişisel verilerinizi toplama veya işleme biçimimizde herhangi bir değişikliğe neden olursa size daha fazla bilgi ve ek şartlar ya da politikalar sağlarız. Bu yeni veya ek hizmetler aksi belirtilmedikçe işbu Gizlilik Politikası'na tabi olacaktır.

 

iii) Herhangi bir zamanda, kendi irademiz ile bu Gizlilik Politikası’nı değiştirme hakkını saklı tutuyoruz. Bu değişiklik, Uygulama üzerinde değiştirilmiş Gizlilik Politikası’nın yayınlanmasından on (10) gün sonra yürürlüğe girecektir ve bu tarihten sonra Uygulama'yı kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul etmeniz anlamına gelir.

 

3. Hangi Kişisel Veriler'i, Nasıl Topluyoruz: Şu anda, Uygulama üzerindeki genel bilgilere erişim sağlamak için sizden Kişisel Veri sağlamanızı istemiyoruz. Ancak, aşağıdaki şekillerde sizden Kişisel Veri elde ediyor ve/veya topluyoruz:

 

3.1. Hesap: Uygulama ile birlikte sunulan belirli hizmetlerin kullanımı için, aşağıdaki yöntemlerden birisi ile hesap ("Hesap") oluşturmanız gereklidir:

 

(a) Uygulama üzerinde bir form doldurarak hesap açabilirsiniz. Hesap oluşturduğunuzda, bize adınız, e-posta adresiniz ve Hesap için kullanacağınız parola gibi belirli bilgiler vermeniz gerekecektir.

 

(b) Ayrıca, Uygulama üzerindeki Facebook ile "bağlan" ya da "oturum aç" düğmesine tıklayarak, Facebook hesabınız ("Facebook Hesabı") ile oturum açabilirsiniz. Bu şekilde, Ailem Güvende Hesabınız ve Facebook Hesabınız'ın bağlanması sağlanacaktır. Bu seçeneği seçtiğiniz takdirde daha sonra, bağlantıyı onaylamanız ve adınız, Facebook kimlik (ID) numaranız, profil fotoğrafınız, cinsiyetiniz, yaş aralığınız, bulunduğunuz yer ve saat diliminiz ve e-posta adresiniz de dahil olmak üzere Facebook'tan elde edebileceğimiz veri türlerini (Kişisel Veriler de dahil olmak üzere) onaylamanız gerekecektir. Facebook Hesabı’nın ayarlar bölümünde (Facebook üzerinde) belirli İzinler'i devre dışı bırakabilir ya da geri çekebilirsiniz ancak bunu yaptığınız takdirde, Uygulama'nın belirli özellikleri kullanılamayabilirsiniz. Burada tanımlanan verilerin kullanımına ek olarak, ayrıca, bu verileri Bölüm 4 (Kişisel Verileri Nasıl Kullanırız) ve 5 (İsimsiz Verilerin Kullanımı) içinde belirtildiği şekilde kullanabiliriz. BİZ, FACEBOOK'TAN ELDE EDİLEN YUKARIDA TANIMLANAN VERİLERİ, FACEBOOK PLATFORMUNU KULLANMAYI SONA ERDİRDİKTEN YA DA FACEBOOK CONNECT YA DA UYGULAMADA OTURUM AÇILMASI GİBİ FACEBOOK İŞLEVSELLİKLERİNİ KULLANMAYI DURDURDUKTAN SONRA DAHİ SAKLAYABİLİRİZ.

 

Hesap'ı, Uygulama üzerindeki bir form aracılığı ile ya da Facebook Hesabı’nı kullanarak açtığınıza bakılmaksızın, Hesap kayıt sürecinin parçası olarak ve Hesap'ı kullanımınız ile bağlantılı olarak ek Kişisel Veri vermeyi seçebilirsiniz. Kaydınızın teyidi için mobil telefonunuza bir metin mesajı ya da verdiğiniz e-posta adresine bir e-posta gönderebiliriz. Hesap oluşturmayı seçmediğiniz takdirde, Uygulama'nın belirli özelliklerine erişemeyebilir ya da kullanamayabilirsiniz.

 

(c) Ayrıca, Uygulama üzerindeki Google "bağlan" ya da "oturum aç" düğmesine tıklayarak, Google hesabınız ("Google Hesabı") ile oturum açabilirsiniz. Bu şekilde, Ailem Güvende Hesap’ın ve Google Hesabı’nın bağlantılanması sağlanacaktır. Bu seçeneği seçtiğiniz takdirde daha sonra, bağlantıyı onaylamanız ve adınız, profil fotoğrafınız, cinsiyetiniz, yaş aralığınız, bulunduğunuz yer ve saat diliminiz ve e-posta adresiniz de dahil olmak üzere Google'dan elde edebileceğimiz veri türlerini (Kişisel Veriler de dahil olmak üzere) onaylamanız gerekecektir. Google Hesabı’nın ayarlar bölümünde (Google üzerinde) belirli İzinler'i devre dışı bırakabilir ya da geri çekebilirsiniz, ancak bunu yaptığınız takdirde, Uygulama'nın belirli özellikleri sizin tarafınızdan kullanılamayabilir. Burada tanımlanan verilerin kullanımına ek olarak, ayrıca, bu verileri Bölüm 4.Kişisel Veriler’i Nasıl Kullanırız” ve Bölüm 5.İsimsiz Veriler’in Kullanımı içinde belirtildiği şekilde kullanabiliriz. BİZ, GOOGLE'DAN ELDE EDİLEN YUKARIDA TANIMLANAN VERİLERİ, GOOGLE PLATFORMUNU KULLANMAYI SONA ERDİRDİKTEN YA DA GOOGLE CONNECT YA DA UYGULAMADA OTURUM AÇILMASI GİBİ GOOGLE İŞLEVSELLİKLERİNİ KULLANMAYI DURDURDUKTAN SONRA DAHİ SAKLAYABİLİRİZ.

 

Hesap'ı, Uygulama üzerindeki form aracılığı ile ya da Google Hesabınızı kullanarak açtığınıza bakılmaksızın, Hesap kayıt sürecinin parçası olarak ve Hesap'ı kullanımınız ile bağlantılı olarak ek Kişisel Veri vermeyi seçebilirsiniz. Kaydınızın teyidi için mobil telefonunuza bir metin mesajı ya da verdiğiniz e-posta adresine bir e-posta gönderebiliriz. Hesap oluşturmayı seçmediğiniz takdirde, Uygulama'nın belirli özelliklerine erişemeyebilir ya da kullanamayabilirsiniz.

 

3.2. Çocuk Cihazı’nın eklenmesi: İzlenen Çocuk Cihaz’ı eklenmesi için ebeveyni olduğunuz çocuğun adı, doğum tarihi, cinsiyeti, telefon numarası ve e-posta adresi gibi belirli bilgiler vermeniz gerekebilir. Ayrıca, Çocuk için profil resmi gibi ek bilgiler sağlayabilirsiniz.

 

3.3. İrtibat Bilgileri: Sağladığımız çevrimiçi form ile ya da gösterdiğimiz e-posta adresi aracılığı ile bize bir "İrtibat" talebi gönderdiğiniz takdirde, adınız ve e-posta adresiniz gibi belirli bilgileri sağlamanız gerekebilir.

 

3.4. Arkadaşlarınızı Davet Hizmeti: Uygulama, davet e-postası göndererek ya da Facebook ya da Twitter gibi bir üçüncü taraf üzerinden mesaj göndererek arkadaşlarınızı Uygulama'yı kullanmak üzere davet etmenize izin verebilir. Bir arkadaşınıza davetiye gönderdiğiniz takdirde, e-posta adresinizi ya da üçüncü taraf hizmet hesabınız için kullanıcı adı ya da kimliğinizi elde edebiliriz.

 

3.5. Çerezler ve Diğer İzleme Teknolojileri: Uygulama, Uygulama'yı sağlayabilmemiz ve size kişiselleştirilmiş bilgi sunabilmemiz için "çerezler," anonim tanımlayıcılar ve diğer izleme teknolojileri kullanabilir. Bir "çerez," örneğin Uygulama hakkında bilgi toplamak için kullanılabilecek bir küçük metin dosyasıdır. Belirli çerezler ve diğer teknolojiler, daha önce bir kullanıcı tarafından belirtilen IP adresi gibi Kişisel Veri'yi hatırlamakta kullanılabilir. Pek çok tarayıcı, kabul edip etmeme ve kaldırma da dahil olmak üzere çerezleri kontrol etmenize izin verir. Pek çok tarayıcıyı bir çerez aldığınızda sizi bilgilendirmesi için ayarlayabilir ya da Çerezleri tarayıcınız ile engellemeyi seçebilirsiniz.

 

3.6. Analitik Araçlar: Biz, Uygulama'nın kullanımı hakkında bilgileri toplamakta ve “Google Analytics" ya da "Mixpanel" gibi araçlar ile ("Analitik Araçlar") analiz etmekteyiz. Analitik araçlar, kullanıcıların bu uygulamayı ne sıklıkta ziyaret ettikleri, hangi sayfaları ziyaret ettikleri ve bu Uygulama'ya gelmeden önce hangi uygulamaları kullandıkları gibi bilgiler toplar. Biz, bu Analitik Araçlar'dan elde ettiğimiz bilgileri, Uygulama'yı ve ürün ve hizmetlerimizi sürdürmek ve geliştirmek için kullanıyoruz. Biz, Google Analytics kullanımı ile toplanan bilgileri, kişisel olarak tanımlayıcı olabilecek bilgiler ile birleştirmiyoruz. Google'ın, sizin bu Uygulama'ya ziyaretleriniz ile ilgili Google Analytics tarafından toplanan bilgileri kullanma ve paylaşma kabiliyeti, http://www.google.com/analytics/terms/us.html adresinde bulunan Google Analytics Hizmet Koşulları ve http://www.google.com/policies/privacy/ adresinde bulunan Google Gizlilik İlkeleri ile sınırlıdır. Google'ın, Google Analytics ile bağlantılı olarak nasıl veri topladığı ve işlediği konusunda daha fazla bilgiyi http://www.google.com/policies/privacy/partners/ adresinden elde edebilirsiniz. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ adresinden Google AnalyticsOpt-Out Tarayıcı eklentisini yükleyerek ve kurarak, verilerinizin Google Analytics tarafından kullanımını engelleyebilirsiniz. Mixpanel'inMixpanel aracılığıyla toplanan verileri kullanımı, https://mixpanel.com/terms/ adresinde bulunabilecek Kullanım Koşulları'nın "Gizlilik Politikası” bölümünde belirtilmiştir. Mixpanel'in otomatik veri tutma işleminden https://mixpanel.com/optout/ adresi aracılığıyla çıkabilirsiniz.

 

4. Kişisel Veri’yi Nasıl Kullanırız: Kişisel Veri'yi, Uygulama aracılığıyla sunduğunuz ya da aldığımız takdirde, bu Kişisel Veri'yi aşağıda yer alan şekillerde; e-posta, SMS, vb. gibi herhangi bir uygulanabilir iletişim kanalı ile kullanabiliriz:

 

4.1. Size ait Kişisel Veriler’i; Uygulama'yı sağlamak ve iyileştirmek, ilginizi çekeceğini düşündüğümüz pazarlama/reklam iletilerini göndermek, Uygulama ve kayıt olduğunuz bazı programlar ve kampanyalar ile bağlantılı olarak sizinle bağlantı kurmak ve sizin, erişim yetkisine sahip olduğunuz Uygulama bölümlerine erişiminizi sağlamak için kullanacağız.

 

4.2. Belirtilen e-posta adresini şu amaçlar için kullanacağız: (i) Uygulama ve ürünlerimiz ile ilgili güncellemeler ve haberleri göndermek ve/veya (ii) bir "İrtibat" ya da idari talebe yanıt vermek (örneğin parolanızı değiştirmek için),

 

4.3. Arkadaşınıza davet e-postası ya da mesajı göndermeyi seçtiğiniz takdirde, sağladığınız ya da sunduğunuz irtibat bilgilerini arkadaşınıza; seçtiğiniz yöntem ile davet ya da paylaşılan içeriği (duruma göre) otomatik olarak göndermek için kullanacağız. Adınız ve e-posta adresiniz mesaja dâhil olabilir.

 

4.4. Kişisel Veri’yi, bu bilginin bizim adımıza saklanması ya da işlenmesi için yerel ya da yabancı iştirakler ya da bağlı şirketlere aktarabiliriz. Bu Kişisel Veriler, diğer şirketlere aktarılabilir.

 

4.5. Kişisel Veriler’i, yalnızca iş faaliyetlerimizde yardımcı olması ve Uygulama'nın size ve diğer kullanıcılara sağlanması için üçüncü taraf servis sağlayıcıları ve ortaklarımız ile paylaşabiliriz. Bu bilgiler, diğer şirketlere aktarılabilir. Bu noktada biz, yalnızca kişisel verilerin işlenmesine ilişkin gizlilik politikası uygulayan ve/veya yayınlayan üçüncü taraf servis sağlayıcılar ve iş ortakları ile iş yapmak için makul çaba gösteriyoruz.

 

4.6. Makul sınırlar içinde iyi niyetli bir inanç çerçevesinde Uygulama aracılığı ile verdiğiniz Kişisel Veriler'i, sayılan şu haller için; yardımcı ya da gerekli olduğuna inandığımız takdirde açıklayabiliriz: (i) yasa, yönetmelik ve/veya yasal süreç gereği ya da resmi talebin yerine getirilmesi; (ii) potansiyel ihlallerin soruşturulması da dahil olmak üzere işbu Gizlilik Politikası’nın 'ın icrası; (iii) adres sahtekarlığı ya da güvenlik sorunlarının tespiti, önlenmesi ya da başka şekilde giderilmesi; ya da (iv) Nexxtpages kullanıcılarımız, siz ya da kamunun hakları, mülkü ya da güvenliğine gelecek bir zararın engellenmesi.

 

4.7. Kullanıcı cihazlarına yüklenen uygulama verilerini toplayacak ve bunu kullanıcının sosyal faaliyetlerini analiz için kullanacağız. İşbu toplanan veriler başka bir taraf ile paylaşılmayacaktır.

 

5. Anonim Veriler’in Kullanımı: Uygulama'yı iyileştirmek ve Uygulama ile deneyiminizi zenginleştirmek için Anonim Veriler’i toplayabilir ve bunu üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına açıklayabiliriz. Ayrıca Anonim Veriler’i (tazminat ile ya da tazminatsız), reklamcılar ve iş ortakları da dahil olmak üzere üçüncü taraflara açıklayabiliriz. "Anonim Veriler" Uygulama kullanımı ile ilgili olarak kullanıcı düzeyindeki bilgi gibi bir bireysel kullanıcının tanımlanmasına izin vermeyen veri anlamına gelir. Size ait Facebook Hesabı ile bağlantılı olarak size ait Facebook Hesabı'ndan elde edilen Kişisel Veriler’in silinmesini talep etseniz dahi, biz, Bölüm 7'de tanımlandığı şekilde bu bilgiye dayalı Anonim Veriler'i muhafaza edebiliriz.

 

6. Çıkış: Gönderdiğimiz e-posta mesajları altındaki çıkış bağlantısını seçerek bizden gelecekte tanıtım, reklam ya da uygulama ile ilgili e-postaları almamayı seçebilirsiniz. Yukarıdaki e-postaları almamayı seçseniz dahi, Uygulama'yı kullanımınızı kolaylaştırmak için gerekli olan "İrtibat" talebi ile ve idari e-postalara yanıt (örneğin bir parola sıfırlama talebi ile bağlantılı) olarak e-postalar gönderebiliriz.

 

7. Seçim: Kişisel Veri verip vermemeyi her zaman seçebilirsiniz. Zorunlu Kişisel Veriler’i vermemeyi seçtiğiniz takdirde, Uygulama bölümlerini ziyaret etmeye devam edebilir ancak, sizinle etkileşim gerektiren belirli seçenekler, programlar, kampanyalar, teklifler ve hizmetlere erişemezsiniz.

 

8. Erişim/Doğruluk: Kişisel Veriler’i bize sağladığınız ölçüde, doğru Kişisel Veriler’i tutmak arzusundayız. Sakladığımız herhangi bir Kişisel Veri’yi silmek ya da düzeltmek istediğiniz takdirde, Uygulama üzerinde sunulan araçları kullanabilir ya da talebinizi iletisim@ailem-guvende.com adresine, https://www.ailem-guvende.com/ sitesinde yer alan whatsapp destek hattımıza veya diğer iletişim kanallarımız aracılığı ile gönderebilirsiniz. E-postanız, talebinizin ayrıntılarını içermelidir.

 

9. Güvenlik: Kişisel Veriler’in güvenliği bizim için önemlidir. Bize verilen Kişisel Veriler’in korunması için uygun idari, fiziksel ve teknik güvenlik önlemleri de dahil olmak üzere genel olarak kabul görmüş sektör standartlarına uyuyoruz. Bununla birlikte, internet üzerindeki hiçbir iletim yöntemi ya da elektronik saklama yöntemi %100 güvenli değildir. Dolayısıyla, Kişisel Veriler’i korumak için makul sınırlar içinde kabul edilebilir araçlar kullanmamıza karşın, mutlak güvenlik ya da gizliliği garanti edemiyoruz. Hizmet üzerindeki güvenlik hakkında sorunuz varsa, bize iletisim@ailem-guvende.com adresinden, https://www.ailem-guvende.com/ sitesinde yer alan whatsapp destek hattımızdan veya diğer iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz.

 

10. Birleşme, Satış ya da İflas: Bir üçüncü taraf kuruluş tarafından devralındığımız ya da bununla birleştiğimiz takdirde ya da bir iflas ya da benzer bir durum durumunda, yukarıdaki olaylar ile ilgili olarak tüm Kişisel Veriler’in devir ve temlik hakkını saklı tutuyoruz.

 

11. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız: KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla kişisel veri sahibi,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • KVKK’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Nexxtpages olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz tüm ürün, kampanya, promosyon, proje ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi önemle belirtmek isteriz.

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Kanun’un 13 (f.1) maddesi gereğince, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Nexxtpages’a iletmeniz durumunda, Nexxtpages talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in, “Ücret” başlıklı 7. maddesi uyarınca, başvuru sahibine yazılı olarak cevap verilmesi halinde, on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir.

 

 

 

Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu eksiksiz olarak doldurarak;

 • Islak imzalı bir nüshasını “Seba Office Boulevard C Blok 35-36 Ayazağa Mah. M.Sinan Sok. No:21 Sarıyer / İstanbul-Türkiye” adresine şahsen elden teslim edebilir,

 • Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilir,

 • Güvenli Elektronik imza ile imzalayarak, “iletisim@ailem-guvende.com” adresine e-posta ile iletebilir, ya da

 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabınızdan KEP adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, ayrıca kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 

12. Değişiklikler: Nexxtpages’in, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.